Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów elektroradiologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Powiązany jest on z kierunkiem lekarskim zarówno poprzez program nauczania, jak i sylwetkę absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego, jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Kierunek ten jest również powiązany z obszarem nauk fizycznych (fizyka medyczna), nauk społecznych oraz z elementami nauk farmaceutycznych (radiofarmacja).Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowuje absolwenta do wykonywania badań oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej, takich jak elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne 1.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii. Powinien umieć: wykonywać procedury diagnostyczne i terapeutyczne związane z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej); rozumieć sposoby wytwarzania nośnika informacji (diagnostyka) lub środka niszczącego tkanki (radioterapia), budowę stosowanej aparatury i efekty oddziaływania promieniowania jonizującego lub innego nośnika informacji z organizmem; przewidywać i zapobiegać skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk medycznych i fizycznych. Powinien być przygotowany do: pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczeń, w inspekcji ochrony radiologicznej, współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych, fizykami medycznymi i inżynierami medycznymi. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Elektroradiolodzy zatrudnieni są w każdym szpitalu oraz w poradniach, w których wykonuje się diagnostykę radiologiczną, serca, itp. Specjaliści radioterapii i medycyny nuklearnej zatrudnieni są w ośrodkach zajmujących się radioterapią bądź bardziej zaawansowanymi technikami diagnostycznymi. Przykładowo, w Wielkopolskim Centrum Onkologii pracuje ok. 50 elektroradiologów. Tak, więc utworzenie nowej specjalności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom znacznej grupy pracowników medycznych.

 

1DZIENNIK USTAW Poz. 744 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 czerwca 2012 r.