Najważniejsze kierunki badań

W Zakładzie Elektroradiologii prowadzone są badania naukowe związane z oddziaływaniem promieniowania jonizującego podczas radioterapii. W szczególności badane są procesy optymalizacji rozkładów dawek i technik w radioterapii przy zastosowaniu nowych technologii. Opracowuje się metody weryfikacji napromieniania przy pomocy dozymetrii in-vivo i technik obrazowania w czasie rzeczywistym.

Pracownicy zakładu aktywnie uczestniczą w wielu projektach wieloośrodkowych tj. Projekt wspólnych badań dot. radioterapii w nowotworach głowy i szyi z Head and Neck Oncology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center; projekt międzynarodowy Empirion – European Masters Programme in radiation Science for Oncology; projekt finansowany ze środków UE, European Guidance on Clinical Audit for Medical Exposures – CLINICAL AUD (opracowanie wytycznych dla audytów klinicznych w radioterapii), Establishment of a National QA programme in radiotherapy in Poland (projekt przy współpracy z Międzynarodową Agencją Atomistyki dotyczący przygotowania wytycznych dot. szkoleń dla fizyków, lekarzy radioterapeutów i techników w zakresie audytów klinicznych w radioterapii oraz standardów jakościowych dla radioterapii).