Historia Katedry i Zakładu elektroradiologii

Zakład Elektroradiologii powstał w 2005r. Jego założycielem i jednocześnie kierownikiem jest prof. dr hab. Julian Malicki. Początkowo w ramach Zakładu Elektroradiologii studenci kształcili się na specjalności elektroradiologia. Od początku roku akademickiego 2009/10. Zakład  kształci studentów na kierunku elektroradiologia.  W grudniu 2012 roku na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład przekształcił się  w Katedrę i Zakład Elektoradiologii.

Celem utworzenia kierunku Elektroradiologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w grupie personelu medycznego zajmującego się wykonywaniem procedur napromieniania pacjentów podczas radioterapii i brachyterapii nowotworów oraz wykonywaniem badań diagnostycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie urządzeń diagnostycznych: rentgenowskich tomografów komputerowych, urządzeń rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, urządzeń do diagnostyki izotopowej oraz konwencjonalnej aparatury rentgenowskiej. Wraz z rozwojem nauki i wprowadzeniem do medycyny nowych technologii w zakresie obrazowania i leczenia promieniowaniem jonizującym pojawiła się potrzeba zwiększenia dokładności i powtarzalności stosowanych procedur. Zarówno w radioterapii, medycynie nuklearnej jak i radiologii istotna rola przypada elektroradiologom (radiologia, medycyna nuklearna, radioterapia) i technikom radioterapii (radioterapia). Przykładowo, w radioterapii sama procedura radioterapii powtarzana jest ok. 40 razu przez technika radioterapii w okresie kolejnych tygodni. Od jakości wykonania tego procesu zależy w dużym stopniu powodzenie leczenia. Stąd potrzeba podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego i specjalistycznego w tej grupie zawodowej.

Dotychczasowy system kształcenia w Polsce uniemożliwiał rozwój zawodowy i awans naukowy tej grupie personelu, osobom nieraz bardzo ambitnym, którzy mogliby stać się wartościowymi członkami zespołu terapeutycznego.

Wynikiem ukończenia studiów o kierunku elektroradiologia powinno być uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu oddziaływań promieniowania jonizującego z organizmem biologicznym (biofizyka, radiobiologia), z zakresu medycyny oraz techniki i technologii medycznej. Konieczne jest również zaznajomienie studentów z problemami zapewnienia jakości.